Статут гімназії

Статут Черкаської гімназії № 9 імені О.М.Луценка Черкаської міської ради Черкаської області

І. Загальні положення

І І Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №9 ім. О.М. Луценка м.Черкаси створена, рішенням Черкаської міської ради депутатів трудящих від 03.09.1976р. №682/17-4, реорганізована в гімназію №9 ім. О.М. Луценка м.Черкаси розпорядженням голови Черкаської обласної державної адміністрації від 01.08.2003р.   №418 “Про створення (реорганізацію) загальноосвітніх навчальних закладів” та переіменована в Черкаську гімназію №9 ім. О.М.Луценка Черкаської міської ради Черкаської області рішенням Черкаської міської ради від 2,0 01.05р. №7-150, знаходиться у комунальній власності.

1.2 Юридична адреса Черкаської гімназії №9 ім. О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області:

18022 м.Черкаси, вул. Горького, 52 т. 43-73-93

І 3. Черкаська гімназія №9 ім. О. М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області (далі —гімназія) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установі банку, печатку, штамп, бланки зі своєю назвою, ідентифікаційний номер.

І 4 Засновником гімназії є Черкаська міська рада.

І 5 Головною метою гімназії є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

І 6. Головними завданнями гімназії є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй,

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина,

розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань; виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психологічного здоров’я учнів;

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

Гімназія створює сприятливі умови для самовизначення особистості учнів у різних видах

тільності.

І 7. Гімназія в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, т вердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №964, іншими нормативно-правовими актами, власним стату том

І 0 Гімназія самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

І 10 Гімназія несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

Умови освітньої діяльності:

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами; зо їрпмання фінансової дисципліни.

III У гімназії визначена українська, російська мови навчання і запроваджено поглиблене

вивчення предметів природничо-математичного та суспільно-гуманітарного циклів.

І 12 Гімназія має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

■визначати форми,методи і засоби організації навчально-виховно процесу за погодженням із

1.11 ІЮИІІМКОМ,

ви шачати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

і цільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами

проводити науково-дослідну, експериментально-пошукову роботу, що не суперечить шконодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально- виховного процесу;

■■бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством У країни та власним статутом;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних

осіб,

іалишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних

і культурних підрозділів.

1.13. Гімназія є загальноосвітнім закладом 11 – Ш ступенів з поглибленним вивченням окремих предметів.

В гімназії створені і функціонують методичні об’єднання:

-початкових класів;

-російської словесності та зарубіжної літератури;

-української мови та літератури;

-математики, фізики, інформатики;

-хімії, біології;

-суспільних наук;

-іноземних мов,

-фізичної культури і охорони здоров’я;

-трудового навчання;

-класних керівників та позакласної роботи;

-соціально-психологічна служба;

-дослідно-методичний центр;

-центр зовнішніх тестувань;

-творчі, проблемні, експериментально-пошукові групи.

Позакласне навчання і виховання в гімназії є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу і спрямовується на розвиток здібностей і талантів дітей, задоволення їхніх інтересів, духовних запитів. Позакласна робота грунтується на принципі добровільності вибору видів діяльності.

За рахунок коштів батьків та інших добровільних внесків в гімназії надаються додаткові освітні послуги для розвитку здібностей дітей, задоволення їхніх освітніх інтересів.

Гімназія працює у режимі, що визначається правилами внутрішкільного трудового розпорядку та існуючими санітарно-гігієнічними нормами за погодженням з міською СЕС.

Гімназія може мати також загальноосвітні класи більш ранніх ступенів навчання.

Класи з поглибленим вивченням предметів створюються для обдарованих дітей міста, виходячи з побажань батьків та учнів.

Класи з поглибленим вивченням предметів працюють за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України, та можуть працювати за авторськими програмами вчителів, затвердженими в установленому порядку.

Наповнюваність класів становить до ЗО осіб, поділ на групи при вивченні окремих предметів

З відповідно до нормативів, встановлених Міністерством освіти і науки України та гіогоджепими з Мінфіном.

 • I I Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються медичним закладом, визначеним управлінням охорони здоров’я

міськвиконкому.

І І “і Взаємовідносини гімназії з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що УМІЙДСІЮ між ними.

 1. Організація навчально-виховного процесу

І І Гімназія планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного іішніів. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи гімназії, визначаються перспективи Її розвитку. План роботи затверджується радою гімназії.

 • : Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний п піні, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план гімназії погоджується радою гімназії і затверджується відповідним органом управління освітою.

і Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники гімназії самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, фактичні матеріали, форми, методи, іаеоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

 • Гімназія здійснює навчально-виховний процес за груповою та індивідуальною формами навчання. Бажаючим учням надається право і створюються умови для прискореного закінчення гімназії, здобуття базової та повної загальної освіти екстерном.
  • Зарахування учнів до гімназії здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які замінюють їх), свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

До 5-11 (12) класів учні зараховуються за конкурсом. Конкурсний прийом проводиться у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

 • Згідно з Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.01р. №44, зареєстрований Мін’юстом №120/5311 від 08.02.01р)учні 5-11 (12) класів гімназії, які мають за підсумками річного оцінювання досягнення у навчанні початкового рівня (1, 2, 3 бали) хоча б з одного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора можуть бути відраховані з гімназії та за сприянням управління освіти міськвиконкому переведені на навчання до іншого загальноосвітнього навчального закладу.
 • У гімназії для учнів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу

можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора гімназії на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

 • Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються гімназією в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року, що обумовлюється виконанням навчальних програм і становить: для учнів 1-4 класів – 175 робочих днів; для учнів 5-11 (12) класів – 190 робочих днів.

Навчальний рік поділяється на семестри.

 • Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
 • За погодженням з управлінням освіти Черкаського міськвиконкому з урахуванням

 

ми нених умов, специфіки та профілю гімназії запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як ЗО календарних днів.

‘ І І Тривалість уроків у гімназії становить: у перших класах — 35 хвилин, у других — ч.-і пертих класах — 40 хвилин, у п’ятих — дванадцятих — 45 хвилин. Зміна тривалості уроків попускається за погодженням з управлінням освіти Черкаського міськвиконкому та іериторіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

: І.’ Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що і Уі.щається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, н оджується радою гімназії і затверджується директором.

Тижневий режим роботи гімназії затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у гімназії проводяться індивідуальні, і рунові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих ідііїіюстєй, нахилів і обдаровань.

З  І і Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних

 • її обливостей учнів.
 1. У гімназії визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У першому-другому класах дається словесна характеристика знань учнів у навчанні.

V документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

 • 16 Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
  • Порядок переведення і випуск учнів гімназії визначається Інструкцією про переведення і а випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05. 02. 2001 р. № 44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08. 02. 2001 р. за №120/5311.
  • При переведені учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.
  • Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14. 12. 2000 р. № 588 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19. 12. 2000 р. за №925/5146.
  • Учням, які закінчили певний ступінь гімназії, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи -— табель успішності,

по закінченні основної школи — свідоцтво про базову загальну середню освіту; по закінченні навчального закладу — атестат про повну загальну середню освіту.

 • За успіхи у навчанні для учнів встановлюються форми морального заохочення (нагородження похвальним листом “За високі досягнення у навчанні”, похвальною грамотою “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, золотою медаллю “За особливі досягнення у навчанні”, срібною медаллю “За досягнення у навчанні”) та матеріальне стимулювання в межах коштів, передбачених на ці цілі.
 • Учасники навчально-виховного процесу Зі. Учасниками навчально-виховного процесу в гімназії є:

-учні ;

– керівники;

-педагогічні працівники;

-психологи, бібліотекарі;

“інші спеціалісти;

-батьки або особи, які їх замінюють.

і 2 Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним иіконодавством та цим статутом, і б Учні мають право:

на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять; на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно- піортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою гімназії;

 • на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково- практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

орати участь у роботі органів громадського самоврядування гімназії; орати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально- ппчовного процесу, дозвілля учнів;

брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

па захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці; і 1 Учні зобов’язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати чаї альнокультурний рівень;

дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку; бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна; дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним

мконодавством;

дотримуватися правил особистої гігієни,

Г5. Педагогічними працівниками гімназії можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

 1. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;

-самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

-участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу; -проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

-виявлення педагогічної ініціативи;

-позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання; -участь у роботі органів громадського самоврядування гімназії;

-підвищення кваліфікації, перепідготовку;

-отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

-на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не .зо 11 ус кається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

‘ К Педагогічні працівники зобов’язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

с прияти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, іліііспювати пропаганду здорового способу життя;

 • сприяти зростанню іміджу гімназії;

пасі ановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та ччічаїв, духовних та культурних надбань народу України;

роту вати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

 

до і римуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати їм ни.іпніо ними алкоголю, наркотиків, тютюну іншим шкідливим звичкам;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і полі пічну культуру; виконувати статут гімназії, правила внутрішнього розпорядку, умови і рудоиого договору;

виконувати накази і розпорядження керівника гімназії, органів управління освітою; брати участь у роботі педагогічної ради;

і о у гімназії обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація іднв їжиться, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про лич пінію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

< 10 Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку гімназії не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

ТІ І, Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

-обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

-звертатись до органів управління освітою, директора гімназії і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей,

-брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази гімназії, на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування гімназії та у відповідних державних, судових органах;

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

-забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь- якою формою навчання;

-постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

-поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

-виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

 1. ІЗ. Представники громадськості мають право:

-обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в гімназії;

-керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

-сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню гімназії; -проводити консультації для педагогічних працівників,

-брати участь в організації навчально-виховного процесу;

3.14. Представники громадськості зобов’язані:

дотримуватися статуту гімназії виконувати накази та розпорядження директора гімназії, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 1. Управління гімназією

4.1 Управління гімназією здійснюється його засновником через уповноважений орган – управління освіти Черкаського міськвиконкому.

Безпосереднє керівництво гімназією здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, с і аж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор гімназії та його заступники призначаються і звільняються з посади управлінням освіти Черкаського міськвиконкому . Призначення та звільнення заступників директора ідійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

І 2. Вищим органом громадського самоврядування гімназії є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

 

її п і .і і и літальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох

і’ ,і п і прій

мІ ні і її и і мі кі в гімназії—зборами трудового колективу;

у ший гімназії другого-третього ступеня — класними зборами;

пні І.КІМ, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

Імпкна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: пі і працівників гімназії- Зіосіба, учнів-31, батьків і представників громадськості – 31.

 • ер мій їх повноважень становить 3 роки.

Ііиальпі збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів мпміоі з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх тчіейітів.

 • р.і по скликати збори мають голова ради гімназії учасники зборів, якщо за це висловилось пг менше третини їх загальної кількості, директор гімназії, засновник.

1,и альні збори:

опирають раду гімназії, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

-заслуховують звіт директора і голови ради гімназії;

-розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності гімназії;

-затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності гімназії;

-приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;

 • У період між загальними зборами діє рада гімназії.
 • Метою діяльності ради є:

-сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

-об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку гімназії та удосконалення навчально-виховного процесу;

-формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління гімназією; -розширення колегіальних форм управління гімназією;

-підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально- виховного процесу;

 • Основними завданнями ради є:

-підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

-визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку гімназії та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

-формування навичок здорового способу життя;

-створення належного педагогічного клімату в гімназії;

-сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та здобуття ними соціального досвіду; -підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

-підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

-ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

-стимулювання морального та матеріального заохочення учнів ,сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

-зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та гімназією з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;

 • До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II—III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами гімназії.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами .

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3 .4. Рада гімназії діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави: дотримання вимог законодавства України;

к

и. н і і.і п.ііосії ухвалення рішень;

;іиг>|н)ні ііі.ііості і рівноправності членства;

І І.и НІН. її

|’,і і.і працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Ній.кість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

),п ідлііня ради може скликатися її головою або з ініціативи директора гімназії, засновника, і і.і кож членами ради.

І’шкчіня ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше іпоч третин її членів.

 • разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту гімназії, доводяться в 7- н денний термін до відома педагогічного колективу, учнів батьків, або осіб, які їх іамінюють та громадськості.

 • разі незгоди адміністрації гімназії з рішеннями ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету гімназії.

І і . 5. Очолює раду гімназії голова, який обирається із складу ради.

І олова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності гімназії, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада гімназії:

-організовує виконання рішень загальних зборів;

-вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

-спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи гімназії та здійснює контроль за його виконанням;

-разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту гімназії;

-затверджує режим роботи гімназії;

-сприяє формуванню мережі класів гімназії обгрунтовуючи доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

-разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави; погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально- виховної та фінансово-господарської діяльності;

-бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

-виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної

та позашкільної роботи з учнями;

виступає ініціатором проведення добродійних акцій,

-вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

-сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та

їй. мнім типі роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями; pu пт іпі;® і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення при mm,шия матеріальної допомоги учням; ри п падає питання родинного виховання,

иі рг участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових . мий учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

* ирпнс педагогічній освіті батьків;

і нрі і ж ‘ поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; pu и падає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями; ирі анізовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів; pmi падає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи гімназії; вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально- вичоиного процесу;

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

( ‘клад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

І І При гімназії за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

І s Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої осшіи для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої і ромадськості до вирішення проблем навчання і виховання, і 5 1. Основними завданнями піклувальної ради є:

-сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

-співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у гімназії;

-зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази гімназії;

-організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників; -вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

-запобігання дитячій бездоглядності;

-сприяння працевлаштуванню випускників гімназії;

-всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та гімназією;

-стимулювання творчої праці педагогічних працівників, учнів.

 • Піклувальна рада формується у складі 15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах гімназії шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора гімназії.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4 5 3. Піклувальна рада діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

самоврядування;

колегіальності ухвалення рішень; добровільності і рівноправності членства; гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. Рішення піклувальної ради в 7-денний

ні

ГІрМІйі доводиться до відому колективу гімназії, батьків, громадськості. їх виконання к|і) іиіМимуі їм я членами піклувальної ради.

І “, -І ( »чпіііоі шклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні і чш їй чікчии піклувальної ради.

І чіп ,ія чненів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голови піклувальної ради: і кіпк.к і координує роботу піклувальної ради; ми\і і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; ми иілчлі (|>ункції заступника, секретаря та інших членів,

нрелі і.пиіяс ніклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, пішпч єні їх до її повноважень.

І олив.і піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної рили

«І *>Л І ііклувальна рада має право:

вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора гімназії, загальних зборів про- иі і інші щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно- і норі іншої, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази гімназії; иілучати додаткові джерела фінансування гімназії;

вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази гімназії; стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

-брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи гімназії, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

-створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування;

4.6 Директор гімназії:

-здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

-організовує навчально-виховний процес;

-забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні,

-відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

-створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

-забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного

насильства,

-призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, нав ч а льно -до елі дними ділянками;

-контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

-здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

-розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

-видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

-за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників гімназії;

-створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

-несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором гімназії і затверджується управлінням освіти Черкаського міськвиконкому.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу)

 
||#ршлмітдш педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише V їм)! Піпми кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним н-ннюм лі ні за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про

П|і>ІЦІі’

І Ц И і імип ііі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган -— педагогічна рада.

I ilWfoin гіедіїї огічної ради є директор гімназії. і ч 11#дяі оі піна рада розглядає питання:

Ір ії, і-■ чьиіеі 11 ія і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та

|т.і цм\ роботи гімназії;

іОір#«і»л,сння учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рпичіь освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

ніімищепня кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного ДНІ в іду.

морального та матеріального заохочення учнів та працівників гімназії;

і і о Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб гімназії. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотрьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально- виховного процесу.

4.11. У гімназії можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 1. Матеріально-технічна база
 • Матеріально-технічна база  гімназії включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі гімназії.
 • Майно гімназії належить їй на правах власності, повного господарського відання та оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і ста­туту гімназії та укладених ним угод.
 • Гімназія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
 • Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна гімназії проводиться лише у випадках, перелічених чинним законодавством ’Збитки, завдані гімназії внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
 • Для забезпечення навчально-виховного процесу база гімназії складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці), а також спортивної, актової і читальної залів, бібліотеки, архіву, медичного, і комп’ютерного кабінетів, їдальні та буфету, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо

5 о 1 імназія має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

 1. Міжіїїіршіні’ і пінроГіімши і ші

І Іїмназія за наявпосіі належної мшерштыт ігхпгнюі та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводи ги міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проекті», іютаиоитовдти відіюімдпо до законодавства прямі зв’язки з мім-,народними організаціями іа освігиімн тпнійніямн

 • Іїмназія має право відповідно до чиниш о закоиодапства укладати угоди про співробітництво з навчальними мк ладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн
 • Контролі» пі цін лі.ніс і ю і ім на ііі

8.1 Державний контроль за діядьпіс но гімші мі уиііснюі і ься і метою забезпечення реалізації єдиної державної політ ики и сфері іаі іі.ііьноі сгрелііьої іншій

 • Державний контроль здійснюю 11, Мнім идя і мо освіт і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник та управління осій мі1 Іерклського міськвиконкому.
 • Основною формою державного контролю за діяльністю гімназії є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України
 • У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) гімназії з питань,

пов’язаних з ії навчально-виховною діяльністю Зміст, види і періодичність цих перевірок ви­значаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1……………………………………………….. —2 разів на рік.

Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться засновником відповідно до законодавства.

 • Реорганізація або ліквідація навчального закладу

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію гімназії приймає засновник

Реорганізація гімназії відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління гімназією. .

9 2 Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно гімназії, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання гімназії переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.